Estatuts

 CAPÍTOL I
DE LA FEDERACIÓ EN GENERAL
 

ARTICLE 1r
Es constitueix a la ciutat de Castelló una Federació que es denominarà "Federació d'Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló", acollint-se la mateixa al que disposa la Llei Orgànica de 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació ia l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució Espanyola, no tenint ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposen.

ARTICLE 2n
El domicili de la Federació radicarà en C / Canonge Segarra 14, C.P. 12002, de Castelló. La Junta Directiva podrà acordar el canvi de domicili, que serà comunicat a la Generalitat Valenciana.

ARTICLE 3r
La Federació que es constitueix, desenvoluparà les seves activitats en tot l'àmbit local, sense menys cap de les accions que a nivell provincial, autonòmic i / o estatal pugui desenvolupar en compliment dels objectius estipulats en els presents Estatuts. Tindrà una durada indefinida i només es dissoldrà per acord de l'Assemblea General Extraordinària, o per les causes previstes per les lleis.

ARTICLE 4t

La Federació podrà acollir en el seu si a tota Associació (de: veïns, dones, joves, etc.) emparada per la Llei d'Associacions.

ARTICLE 5é
Els caps de la Federació són els següents:
a) Coordinar les activitats de les associacions membres, vetllant que observin la legislació vigent que sigui aplicable i els seus respectius Estatuts.
b) Potenciar la coordinació entre les diferents Associacions per tal d'unificar els esforços, per tal d'incrementar el benestar social de la població en matèria d'infraestructura viària i urbana, equipaments, serveis, educació, cultura, defensa de minories ètniques, dona , joventut, minusvàlids, medi ambient, consum, sanitat i transport; així com tot esforç orientat a una millor situació social dels ciutadans i una major participació d'ells en la vida municipal.
c) Servir de nexe entre les diferents Associacions per tal de permetre una major fluïdesa en l'intercanvi d'informació.
d) Impulsar que cadascuna de les associacions membres serveixin al màxim a les fins previstes en els seus Estatuts.
e) Fomentar l'educació dels Veïns, Consumidors i Usuaris per desenvolupar la seva capacitat optativa i decisòria.
f) Realitzar estudis sobre totes les qüestions relacionades amb la potenciació de la qualitat de vida, amb el consum i amb les opcions de gaudi del temps d'oci.
g) Articular coordinadament el diàleg amb els diversos nivells de l'Administració, per a una major col·laboració entre aquesta i els ciutadans.
h) Planificar i fomentar la participació dels ciutadans, consumidors i usuaris en el terreny associatiu, facilitant-los la participació en els temes i camps d'interès general.
i) Participar en la gestió institucional en base a la legislació vigent i als acords establerts amb l'Administració.
j) Qualsevol altra finalitat tendent a la defensa i major eficàcia de les associacions membres, per al millor servei dels ciutadans, consumidors i usuaris, utilitzant per a això els mitjans que permeti la legalitat vigent.

ARTICLE 6é

La Federació es regirà pels presents Estatuts i pel seu Reglament de Règim Intern i, si no, per la vigent Llei d'Associacions.

ARTICLE 7é
Per a la consecució dels seus fins socials, la Federació podrà dur a terme totes les activitats permeti la legislació vigent, en benefici de la qualitat de vida i la cohesió social dels ciutadans, consumidors i usuaris. Difondrà l'esperit del Tractat de la Unió Europea i promourà els drets dels ciutadans, consumidors i usuaris de la Unió Europea.

ARTICLE 8é
Per al compliment dels seus fins i funcions assenyalades, la Federació es dotarà de les comissions o àrees de treball, seccions o departaments d'assessorament, informació i serveis, tant interns com externs, que siguin necessaris.

 
CAPÍTOL
 DELS ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ, I LA FORMA D' ADMINISTRACIÓ.
 
ARTICLE 9é
Els òrgans de govern i representació, i l'administració de la Federació anirà a càrrec de:
§ L'Assemblea General.
§ El Consell Federal.
§ La Junta Directiva.
 
 
SECCIÓ PRIMERA
De l'Assemblea General
 
ARTICLE 10é

L'Assemblea General és l'òrgan de govern de la Federació, i estarà integrada pels representants de totes les associacions membres, amb una representació de dos membres per Associació federada.

No obstant això, per mandat i delegació d'aquesta, la gestió administració i representació de la mateixa es delega i transfereix de manera permanent a la Junta Directiva, rendint detall i compte a l'Assemblea General.

 
ARTICLE 11é
Són atribucions de l'Assemblea General:
§ Aprovar el pla d'actuació de la Federació, i vetllar pel perfecte compliment dels fins i objectius de l'entitat.
§ Censurar la gestió de la Junta Directiva.
§ Aprovar, si escau, els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així com l'Estat de Comptes corresponent a l'any anterior.
§ Aprovar els Estatuts i el Reglament de Règim intern, així com la seva modificació, i altres normes de funcionament de la Federació.
§ Aprovar la sol·licitud d'incorporació de nous socis, a proposta de la Junta Directiva, i ser informada de les baixes.
§ Triar, i si és el cas cessar, als membres de la Junta directiva. El cessament dels membres es produirà en tot cas, previ informe raonat i escoltant a les parts interessades.
§ Acordar la dissolució de la Federació.
 
ARTICLE 12é
L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan així ho acordi la Junta Directiva (en un percentatge mínim de la tercera part dels seus components), o les tres quartes parts dels socis federats, havent de reunir en sessió ordinària un cop l'any, dins del primer trimestre de l'exercici en curs.
 
ARTICLE 13é
L'Assemblea General es constituirà vàlidament, prèvia convocatòria efectuada per escrit, de forma general i / o particular, amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria ha de contenir el caràcter de l'Assemblea, lloc, data, hora i ordre del dia. Quedant vàlidament constituïda en primera convocatòria, amb l'assistència d'un mínim d'un vint per cent de la totalitat dels socis de l'entitat; i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre d'ells. Entre una i altra mediarà, com a mínim, mitja hora.
 
ARTICLE 14é
Els Acords de l'Assemblea General, com a norma general, s'adoptaran per Majoria simple dels socis presents. Per adoptar Acords com la separació dels Membres, la modificació dels Estatuts, dissolució de la Federació, constituci o Incorporació a una Confederació o Organització similar, Transformació, DISPOSICIÓ o Alienació de béns, és requereix un nom d'Vots afirmatius igual o superior a dos terços dels socis presents.
 
 
SECCIÓ SEGONA
Del Consell Federal
 
ARTICLE 15é

El Consell Federal estarà compost per la Junta directiva més UN representant degudament nominat i acreditat de cadascuna de les associacions integrades en la Federació. El titular només podrà ser substituït pel suplent acreditat.

El Consell Federal es reunirà trimestralment.

 
ARTICLE 16é
És funció del Consell Federal:
§ Dirigir, i vetllar pel compliment del pla de treball, elaborat d'acord amb les línies generals emanades de l'Assemblea.
§ Dirigir la política de la Federació
§ Aprovar l'ordre del dia de les Assemblees elaborat i proposat per la Junta directiva i d'acord amb el que estableixen els presents Estatuts i el Reglament de Règim Intern.
 
ARTICLE 17é
Cada representant que compon el Consell Federal tindrà un vot. Perquè la votació sigui vinculant ha de tenir com a mínim els 2/3 dels vots presents.
 
 
SECCIÓ TERCERA
De la Junta Directiva o Òrgan de Representació.
 
ARTICLE 18é

La Junta directiva serà l'òrgan de representació competent per interpretar els preceptes continguts en aquests Estatuts i cobrir les seves llacunes, sempre sotmetent-se a la Normativa legal vigent, en matèria d'associacions. I a més és l'òrgan representatiu, davant els socis i davant de tercers, de la Federació.

La Junta directiva estarà formada per:
§ President,
§ vicepresident,
§ secretari,
§ tresorer,
§ Vocalias. Almenys en nombre de cinc, corresponent una a l'àrea de dona i una altra a la de joves.

 
ARTICLE 19é
Els càrrecs que componen la Junta Directiva seran voluntaris i gratuïts. Els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i les Vocalies seran elegits en Assemblea General i tindran una durada de quatre anys, encara que pot ser objecte de reelecció de forma indefinida.
 
ARTICLE 20é
Incompatibilitats. La condició de membre de la Junta directiva, en funció de les tasques que això comporta, serà incompatible amb l'exercici de les següents funcions:
§ Alcalde, Alcaldessa, Regidor, Regidora.
§ Membre de les Corts Generals (Congrés de Diputats i Senat).
§ Membre dels parlaments de les comunitats autònomes i del Parlament Europeu.
§ Qualsevol càrrec de designació directa per part del Govern de l'Estat, o d'alguna de les administracions o empreses públiques.
§ President / a, Secretari / a General d'un partit polític.
§ Responsable directe, d'una secretària o àrea de treball permanent, en un partit polític.
§ Candidat / a a algun dels càrrecs públics assenyalats anteriorment.
 
ARTICLE 21é
És funció de la Junta Directiva:
§ Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la direcció i administració de la manera més àmplia reconeguda per la Llei, així com acatar els acords adoptats vàlidament per l'Assemblea General, a més de la realització de qualsevol acció tendent a la consecució dels fins socials de l'entitat, recollits en els presents Estatuts.
§ Elaboració dels pressupostos, programes, balanços i informe de gestió de l'associació. Així com proposar a l'Assemblea General l'establiment de quotes i règim de les mateixes.
§ Convocar les Assemblees Generals.
§ Custodiar la documentació de la Federació.
§ Organitzar i dirigir el pla de treball aprovat per l'Assemblea General, així com qualsevol altra acció decidida per aquesta.
§ Designar els organismes de suport i assessorament.
§ Redactar, en el cas que així ho acordi l'Assemblea, un reglament de règim intern, de caràcter supletori als presents Estatuts i que concreti i desenvolupi, els preceptes que s'hi estableixen.
§ Informar l'Assemblea General sobre qualsevol proposta d'incorporació de nous membres.
§ Iniciar expedient disciplinari als membres.
§ Acordar, prèvia ratificació de l'Assemblea General, qualsevol acord, adhesió, integració, col·laboració, etc., subscrit amb qualsevol Ens que comporti la consecució dels fins socials de l'Associació.
§ Realitzar pagaments, obertures de comptes en els diferents ens financers, compres, etc., per delegació de l'Assemblea.
§ Aprovar l'acceptació de donacions, herències i llegats, així com sol·licitar subvencions i ajudes a qualsevol organisme, tant públic com privat, subscriure convenis, acords, etc. amb un Ens públic o privat.
§ Nomenar provisionalment a qualsevol membre de la Junta directiva, en cas de produir-se una vacant, fins a la convocatòria de l'Assemblea general.
§ Nomenar, i si és el cas subscriure un contracte laboral, així com contractar treballs de professionals externs a l'entitat.
§ Qualsevol altra acció delegada per l'Assemblea general i recollida en els presents Estatuts.
 
ARTICLE 22é
La Junta directiva celebrarà les seves sessions quantes vegades ho determini el seu president o vicepresident, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus membres, amb una regularitat mensual.
Serà presidida pel President i, en la seva absència pel Vicepresident o el secretari per aquest ordre, i mancant ambdós, pel membre de la Junta que tingui més edat. El Secretari aixecarà acta.
  Perquè els acords de la Junta Directiva siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots, sent necessària la concurrència per iniciar les sessions del quòrum corresponent.
 
ARTICLE 23é
La Junta Directiva podrà delegar en qualsevol dels seus membres l'execució de determinats acords o la realització de certes gestions que siguin d'interès per a la Federació. De qualsevol de les dues coses, donar compte de les seves gestions en totes les sessions de junta que se celebren.
 
ARTICLE 24é
El President de la Junta Directiva ho serà també de la Federació i tindrà les següents atribucions:
§ Representar legalment a la Federació.
§ Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri la Junta Directiva i l'Assemblea General, dirigir les deliberacions d'una i altra, decidint amb vot de qualitat, en cas d'empat.
§ Proposar el pla d'activitats de la Federació a la Junta directiva i dirigir les seves tasques.
§ Ordenar els pagaments acordats vàlidament.
§ El President estarà assistit d'un vicepresident, que el substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.
 
ARTICLE 25é
El secretari rebrà les sol·licituds d'ingrés, portarà el fitxer i els llibres, de registre, de socis i d'actes, lliurarà les necessàries certificacions amb referències i tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs administratius de la Federació.
 
ARTICLE 26é

El tresorer dirigirà la comptabilitat i prendrà raó dels ingressos i les despeses, recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a la Federació, i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el President.

El tresorer, formalitzarà tots els anys el pressupost d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de l'any anterior, que han de ser presentats a la Junta Directiva, perquè aquesta al seu torn els sotmeti a l'aprovació de l'Assemblea general.

 
ARTICLE 27é
Sense prejudici del que estableixen els articles anteriors, cadascun dels components de la Junta Directiva tindrà les obligacions pròpies del seu càrrec, així com les que neixin de les delegacions o comissions que la pròpia Junta els encomani.
 
CAPÍTOL III
ADMISSIÓ I PÈRDUA DE LA QUALITAT DE MEMBRE FEDERAT
 
ARTICLE 28é
Podran pertànyer a la Federació totes les Associacions degudament legalitzades, que siguin persones jurídiques amb plena capacitat d'obrar, prèvia sol·licitud escrita, adreçada a la Junta Directiva o òrgan de Govern de la Federació per a la posterior ratificació per l'Assemblea General, aprovada en Assemblea general de l'Associació i dirigida a la Junta directiva, qui decidirà sobre la seva admissió. Contra la decisió negativa podrà interposar, l'Associació sol·licitant, recurs davant del mateix òrgan en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació. La Junta directiva sotmetrà el cas a examen en la propera Assemblea general, qui decidirà amb caràcter definitiu i irrevocable.
 
ARTICLE 29º
Es perdrà la qualitat de membre federat, per alguna de les següents causes:
§ Renúncia expressa de l'Associació per acord de la seva Assemblea general.
§ Per interdicció o incapacitat judicialment declarada.
§ Expulsió membre federat, en cas de greu contravenció a les finalitats de la Federació. L'acord correspondrà a l'Assemblea general, prèvia tramitació de l'expedient en el qual necessàriament s'haurà d'informar al membre federat objecte de l'expulsió.
 
CAPÍTOL IV
RECURSOS ECONÒMICS DE LA FEDERACIÓ
 
ARTICLE 30é

Per al compliment dels seus fins la Federació comptarà amb els següents recursos econòmics:
§ Les quotes periòdiques dels membres federats.
§ Els donatius, llegats, o subvencions que rebi per via institucional, membres federats, terceres persones o entitats.
§ De les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguin obtenir de dret privat.
§ De l'alienació de béns patrimonials federatius.

 Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de la Federació, sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre les associacions membres ni entre els seus associats, parents dels mateixos, amics, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

 
ARTICLE 31é

El capital social inicial de la Federació, no serà superior a UN MILIÓ de pessetes.

L'exercici econòmic quedarà tancat el trenta-un de desembre de cada any.

 
CAPÍTOL V
DISOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ
 
ARTICLE 32é
La Federació podrà dissoldre per acord de l'Assemblea general extraordinària, expressament convocada per a aquest fi, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis o representats.
 
ARTICLE  33é
En cas de dissolució, l'última Junta Directiva en exercici o la que per aquesta sigui designada, actués com a comissió liquidadora. La dita comissió procedirà a l'alienació dels béns de la Federació si n'hi ha, i a l'extinció del passiu de la mateixa, repartint el líquid romanent, en percentatges iguals, entre les associacions membres de la Federació en el moment de la seva dissolució.
 
ARTICLE 34é
La Federació no té patrimoni fundacional.
 
ARTICLE 35é
           

Per a qualsevol assumpte no recollit o regulat en els presents Estatuts s'acollirà al que estableix la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d'associació i altres Normes d'aplicació.

             Les qüestions litigioses que puguin sorgir per la interpretació dels presents Estatuts o bé per les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de la Federació, es resoldran per mitjà d'arbitratge, a través d'un procediment ajustat al disposat per les lleis d'aplicació en el moment de sorgir el conflicte, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

 
 Castelló, abril de 2003.
Este artículo proviene de FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CIUDADANAS, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CASTELLÓN     http://www.asociacionescastellon.com
La dirección de esta página es:  http://www.asociacionescastellon.com/estatuts-p-160.htm