Federacio d' Associacions Ciutadanes Consumidors i Usuaris de Castelló
Anar a versió en Valencià
Contáctenos Facebook Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló Twitter Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló
Visitante: 
Noticias Junta Directiva ¿Dónde Estamos? Asociaciones Federadas Estatutos Enlaces
Normativa Generalitat Ordenanzas Municipales Resto Normativa Participación Ciudadana Sanidad Medio Ambiente Inmigración Movilidad Servicios Sociales Subvenciones

Normativa Generalitat

 Aumentar LetraDisminuirReestablecer Letra

  * LLEI DE VIOLÈNCIA SOBRE LES DONES A LA COMUNITAT VALENCIANA

* LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa y Financiera, y d' Organització de la Generalitat.
* DECRET 179/2013, de 22 de novembre, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

* LLEI   7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat

* LLEI 8/2014, pressupostos generalitat valenciana 2015
* LLEI 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'impuls de l'activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana
* LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. (BOE 10/02/15)
* LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
* LLEI 10/2015,de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat
* LLEI 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'Exercici 2016
* LLEI 4/2016, de 22 d'abril, de la Generalitat, de modificació de l'article 139 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana per Garantir el Dret a Assistir i Gravar els Plens Municipals.
* LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Obertes per a la Generalitat Valenciana
* DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.
* DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'estableixen les condicions per a la seva concessió.
* DECRET LEY 5/2016, de 22 de juliol, del Consell, d'agilització de la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania davant la situació d'emergència social
* LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat

* LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017

* DECRET 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials a l'Administració de la Generalitat.

* LLEI 10/2017, de 11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts

* DECRETO 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana / DECRET 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana

 
Política de Privacidad Colaborador Ayuntamiento de Castellón DEICA S.L. Diseño de Páginas web en Castellón.